پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی برق ورودی سال 1385

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
GHz طراحی و شبیه سازی یک میکسر در فرکانس 204 فرشید رئیسی 8509683
ً بررسی و شبیه سازی اثر مکان ناخالصیها در ولتاژ آستانه MOSFET در ابعاد ده نانومتر و اثر جانبی Latch - up و روش حل آنها سعدان زکائی 8512094
بهبود عملکرد آنتن پچ با استفاده از متامتریال محمدصادق ابریشمیان 8505824
ً پردازش سیگنالهای فراصوت در یک سیستم تصویرگر پزشکی رضا جعفری 8503304
ً تنظیم پارامترهای کنترل ماتریس دینامیکی ) DMC ) علی رضا فاتحی 8504474
....ساخت فیلترهای موجبری در باند 23 جی-اچ-زد محمدصادق ابریشمیان 8505724
...آنت آرایه ای مایکرواستریپی... محمدصادق ابریشمیان 8503964
...تخصیص طبیعی منابع در سیتم چندکاربره... رضا مقیمی 8503194
أثیر UPFC بر پایداری گذرا و کنترل آن به کمک شبکه های عصبی در سیستم های قدرت کریم عباس زاده 8505054
آشکار سازی اکسیزن با دیود... سعدان زکائی 8501094

1 2 3 ... 18 بعدی