پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی برق ورودی سال 1383

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
بهینه سازی امنیت فضای تبادل اطلاعات... کمال محامد پور 8306044
بکار گیری الگوریتم تطبیقی.. حمید ابریشمی مقدم 8305044
بکارگیری گسترش فضا زمان ... کمال محامد پور 8306074
پیاده سازی اسیلاتور دیودگان.. منوچهر کامیاب حصاری 8305844
پیاده سازی روشهای کنترلی متداول .. محمد اردبیلی 8305354
پیاده سازی کنترل سازی... حمیدرضا تقی راد 8305714
پیش بینی مسیر ماهواره... حمیدرضا تقی راد 8305604
پیشنهاد معماری مناسب برای تضمین... کمال محامد پور 8305984
تاثیر اتمسفر احیایی... محمدیوسف درمانی 8305214
تحلیل پنجره های گزینشگر فرکانس... منوچهر کامیاب حصاری 8305864

قبلی 1 2 3 4 ... 11 بعدی