پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی برق ورودی سال 1383

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
استفاده از روشهای شناخت الگو... محمدیوسف درمانی 8305124
استفاده از صوت محمدیوسف درمانی 8305324
افزایش دقت سیستم.. محمدیوسف درمانی 8305154
الگوریتم های شناسایی هویت.. کمال محامد پور 8306034
اندازگیری تانژانت دلتا محمد اردبیلی 8305384
اندازه گیری قدرت اکتیو و راکتیو.. محمدیوسف درمانی 8305254
بازیابی متون چاپی فارسی بر اساس پرس و جوی کلمات هوشنگ حسیبی 8309916
بررسی ایجاد سالیتان ها در کریستالهای فوتونی و امکان ساخت ترانزیستور محمدیوسف درمانی 8305304
بررسی شبیه سازی ا_اف_ دی_ ام... کمال محامد پور 8306014
بهبود الگوریتم مبتنی بر تخمین گر... حمید ابریشمی مقدم 8305054

قبلی 1 2 3 ... 11 بعدی