پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی برق ورودی سال 1383

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
...در حضور جبران کننده استاتیکی موازی محمد اردبیلی 8305424
...ردیابی و تحلیل حرکت دیواره قلبی حمید ابریشمی مقدم 8305034
..پروتکل اس-آی-پی در شبکه های ان-جی-ان.. کمال محامد پور 8306064
..کاهش نویز اسپیکل در تصاویر ا-سی-تی .. حمید ابریشمی مقدم 8305094
آرایه یک روش نهان نگاری... حمید ابریشمی مقدم 8305024
اثر متقابل آنتن... منوچهر کامیاب حصاری 8305854
ارائه روشی برای بهبود عملکرد تله متری فضایی با استفاده از ترکیب MIMO و کدهای بلوکی فضا-زمان کمال محامد پور 8309516
ارزیابی وضعیت عایقی ترانسفرمرهای قدرت با استفاده از روشهای هوشمند ترکیب اطلاعات اصغر اکبری ازیرانی 8309486
استخراج دامنه و شیب قطره... حمید ابریشمی مقدم 8305064
استفاده از تئوری اشوب.. حمید ابریشمی مقدم 8305074

1 2 3 ... 11 بعدی