پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی برق ورودی سال 1380

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
آزمون اثرات امواج الکترومغناطیسی پرقدرت بر مدارات ساده الکترونیکی و تحلیل نتایج آسیب علیرضا صالحی 8009696
جبران سازی مولفه صفرتوان راکتیو ت ن 8007104
ردیابی ماهواره از طریق کنترل دقیق محورهای چرخاننده انتن ایستگاه زمینی علی خاکی صدیق 8009736
رساله ت ن 8006964
مدلسازی امپدانس دیپل الکتریکی افقی ... توحید زرگرارشادی 8010026
مدلسازی و شبیه سازی حالت گذرای الکترومغناطیسی ترانسفورماتور... سیدمحمدتقی بطحایی 8010016
نمیدانیم ت ن 8007014