پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی برق ورودی سال 1378

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
... سینماتیکی و دینامیکی ربات... حمیدرضا تقی راد 7809466
مقاوم سازی روش ردیابی دیداری بر اساس هسته تصویر دراجسام بدون نشانه ت ن 7801993
کنترل برداری بدون سنسور موتورهای موزن با مغناطیس دائم ت ن 7807784