پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی برق ورودی سال 1376

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
پ ت ن 7606864
تولید سولیتون در لامپهای مایکروویو فرامرز حسین بابایی 7608076