پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی برق ورودی سال 1373

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
پ ت ن 7304314
پ ت ن 7304304
پ ت ن 7304274
پ ت ن 7304254