پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی برق ورودی سال 1372

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
پایان نامه ت ن 7203914
پایان نامه ت ن 7203884
پایان نامه ت ن 7203874
پایان نامه ت ن 7203854