پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی برق ورودی سال 1370

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
پ ت ن 7004744
پ ت ن 7004704
پایان نامه ت ن 7004814
پایان نامه ت ن 7004774
پروه ت ن 7004664